مقالات

موضوع مقاله : بررسی mtDNA در سکانس ها و روش های آزمایشگاهی ژنتیکی مورد استفاده در مطالعات ژنتیک باستان
چکیده :فناور یهای جدید، منجر به افزایش توانایی و کارآمدی رو شهای ما در استخراج DNA از دفین هها شد هاند. مطالعه DNA باستان
به سرعت نظر ما را در مورد ریش ههای انسان مدرن اصلاح کرد. یکی از ویژگ یهای شگف تانگیز DNA ، ماندگاری آن است. بیشتر
مولکو لهای زیستی پس از مرگ به سرعت تخریب م یشوند. با این حال در شرایط خاص، DNA م یتواند تا مد تها باقی بماند.
ب همنظور دستیابی به DNA باستانی رو شهای مولکولی بسیاری وجود دارد که بسته به نوع و جنس نمون ههای مورد مطالعه، هر
کدام از آنها را مورد استفاده قرار م یدهند. رو شهای مبتنی بر واکن شهای زنجیر های پلیمراز 4 به 3 بخش تقسیم م یشوند که بر پایه
نشانگرهای مبتنی بر آشکارسازی از پرایمر بوده که در این مقاله ب هطور مفصل به آن اشاره شد هاست.
از تجزیه و تحلیل DNA برای تعیین جنسیت نیز م یتوان استفاده کرد. اختلافات ژنتیکی میان جنسی تها، ناشی از کروموزوم
Y در مردهاست؛ بنابراین، با شناسایی قسمتی از DNA کروموزوم Y م یتوان دفینه مرد و زن را از هم تمییز داده و تعیین جنسیت
اسکل تهای ب هدست آمده از محوط ههای باستانی را انجام داد.
نشانگرهای DNA میتوکندری انسان 5 مربوط به ناحیه غیر کدکننده ژنوم انسان است. یک فرد باید با مادر و خویشاوندان
مادر یاش یکسان باشد. ویژگی mtDNA که در طول نس لهای متمادی کم و بیش دست نخورده به ارث رسیده و نوترکیبی ژنتیکی
سبب تنوع جدید در آن نم یشود، در ردیابی خانواد هها و نس لهای خویشاوند مفید است. بنابراین، این بخش ژنتیکی در مطالعات
ژئوآرکئولوژی بسیار اهمیت دارد.

مطالعه کامل مقاله از طریق لینک زیر امکان پذیر خواهد بود. 

http://ijlk.ir/archive/43

موضوع مقاله: مطالعات ژنتیک در کاوش های باستانی (ژئوآرکئولوژی)

یکـی از معقوله­ هـای فرهنگـی، بقایـای اسـتخوانی (جانـوری یـا انسـانی) اسـت کـه در سـایت های تاریخـی توسـط باستان­شناسـان به دسـت می­آیـد. شناسـایی و نگهـداری از آنهـا بـرای تعییـن هویـت و اصالت­ بخشـی از قومیت­هـای یـک مجموعـه بسـیار حائـز اهمیـت بـوده و شناسـایی و تشـخیص ویژگی­هـای ژنتیکـی آنهـا گامـی اساسـی در ایـن راه اسـت DNA بدسـت آمـده از بقایـای باستان ­شناسـی و دیرینه ­شناسـی امـکان بازگشـت زمانـی و مطالعـه ارتباطـات ژنتیکـی ارگانیسـم­ های انقـراض یافتـه را بـا خانـواده معاصـر آنهـا فراهـم می­کنـد. ایـن مسـاله دیدگاهـی نویـن در تکامل
موجـودات و توالـی  DNAآنهـا ارائـه می­دهـد. بررسـی­های بقایـای باستان­شناسـی  DNAباسـتانی بایـد به گونـه­ا­ی انجـام شـود کـه بتـوان بـا اطمینـان از اعتبـار نتایـج سـخن گفـت؛ حـال چالـش بـر سـر سـهولت ایـن روندهاسـت به گونـه ه­ای کـه بتـوان آنهـا را از آزمایشـگاه­های زیست­ شناسـی مولکولـی بیـرون آورده و در محیـط باستان شناسـی و دسـتان دانشـمندان باستان­ شـناس قـرار داد. مطالعـه روی اسـتخوان و اسـکلت ­های باسـتانی را  DNAباسـتانی می ­نامنـد کـه در زمینه­هـای مختلـف از جملـه جانورشناسـی، گیاه­شناسـی، پزشـکی قانونـی و انسان­شناسـی و تبارشناسـی اسـتفاده می­شـود. در ایـن مقالـه در زمینـه مسـائل ذکـر شـده و همچنیـن ایـن کـه از چـه بخشـی از سـلول اسـتفاده می­شـود، به ­طورتفصیلی­ تـر صحبـت خواهـد شـد. بـا توجـه بـه آنکـه DNAهسـته از بیـن رفتـه اسـت و نمی­تـوان آن را اسـتخراج کـرد، بنابراین به منظـور مطالعـه در زمینـه DNAباسـتانی، روی DNA میتوکنـدری در ناحیـه  loop-Dصـورت می­گیـرد

مطالعه کامل مقاله از طریق لینک زیر امکان پذیر خواهد بود. 

http://ijlk.ir/archive/42

موضوع مقاله: ارزیابی عملکرد دستگاه اسپکتروفتومتر در اندازه‌گیری میزان نیتریت و نیترات در میوه‌ها و سبزیجات به طریق بیناب سنجی مولکولی

 

چکیده: واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان یکی از پرکاربردترین روش های اندازه گیری بیان ژن است.زیرا دارای دامنه دینامیکی وسیع و حساسیت و انتخابگری فوق العاده است و نیاز به پردازش پس از تکثیر ندارد و یا به پردازش کمی نیاز دارد. با این حال استفاده بهینه از این مزایا مستلزم درک روشنی از چگونگی اجرای آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان و کاربرد صحیح این روش است.

واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان امکان تکثیر DNA هدف را طی واکنش به کمک مولکول های گزارشگر فلورسنت فراهم می کند. این مقاله در مورد اصول واکنش و دستگاه ریل تایم ،سیستم تشخیص فلورسنت،روش های آنالیز داده و کاربردهای مختلف این روش بحث می کند.

مطالعه کامل مقاله از طریق لینک زیر امکان پذیر خواهد بود. 

http://ijlk.ir/archive/40

 

موضوع مقاله : ارزیابی عملکرد دستگاه اسپکتروفتومتر در اندازه‌گیری میزان نیتریت و نیترات در میوه‌ها و سبزیجات به طریق بیناب سنجی مولکولی

 

چکیده: با توجه به اینکه سبزیجات و صیفی جات قابلیت جذب مقادیر زیادی از نیتریت و نیترات را دارا هستند، لذا مصرف این قبیل محصولات توسط انسان موجب به خطر افتادن سلامتی می شود. هدف از این مطالعه ، ارائه روشی موثر برای اندازه گیری مقدار نیترات ونیتریت در سبزیجات و فرآورده های آن برحسب ppm با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر است.

در این روش با حذف مزاحمت ها به روش ترسیب شیمیایی و استفاده از معرف های توسعه رنگ و ایجاد کمپلکس رنگی در عصاره صاف شده و درنهایت خوانش مقدار جذب کمپلکس رنگی ایجاد شده توسط دستگاه، میزان نیترات و نیتریت برحسب ppm به دست می آید.در این مقاله صرفا ارائه روش آزمونی است که صحت عملکرد آن در آزمایشگاه های آزمون مورد تایید قرار گرفته است.

مطالعه کامل مقاله از طریق لینک زیر امکان پذیر خواهد بود. 

http://ijlk.ir/archive/38

آدرس واحد آزمایشگاه و آموزش

هرمزگان - بندرعباس-رسالت شمالی- کوچه شهید بهروز بدرالدینی- پلاک 1 شماره تماس:33661582-076

آدرس واحد بازرسی و نمونه برداری

بندرعباس،اسكله شهيد رجايي‌،محوطه كانتينري مبشر نور دريا ،دفتر بازرسي و نمونه برداري شرکت پارسیان بهینه پایش تلفن تماس:33524781-076

09177665357

در تلگرام و واتس اپ با ما در ارتباط باشید

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه: 7:00 - 15:00 پنجشنبه : 7:00 - 13:30